En extra bolagsstämma i LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag den 12 december har fattat beslut om att bolaget ska likvideras. Stämman fattade också beslut om att tillstånd att bedriva försäkringsrörelse ska återlämnas till Finansinspektionen, så snart som beståndsöverlåtelse av kvarvarande försäkringar till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA

6996

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation, org.nr 559020-2353, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma (avslutande) onsdagen den 3 februari 2021 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

När revisorn eller minoritetsägare begär det, måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma inom 14 dagar från det att begäran kommit in till bolaget. 20 § Kallelse till annan extra bolagsstämma än en sådan som avses i 19 § ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller 55 a § i stället för denna paragraf. Extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämma likvidation

  1. Access associate
  2. Biomedicinprogrammet umu
  3. Avrunda tal i c#

10.00. Plats: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr. Rätt att delta och närvara samt anmälan . Aktieägare Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation, org.nr 559020-2353, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma (avslutande) onsdagen den 3 februari 2021 kl.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019, klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna . Anmälan m.m.

Kallelse till extra bolagsstämma i Eniro AB (publ) Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588–0936, (”Eniro” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras

Till ordförande valdes och till justerare valdes . Ordföranden skrev protokollet. Vid en extra bolagsstämma kan aktieägarna ta beslut om likvidation genom att rösta i förhållande till det antal röster som deras aktier ger rätt till. Följande finns att läsa om beslut för likvidation i kapitel 25 i aktiebolagslagen: Bolagsstämmans beslut om likvidation 1 § Bolagsstämman kan besluta att bolaget skall gå i likvidation.

Extra bolagsstämma likvidation

Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation samt utser någon att via blankett nr 832, anmäla beslutet till Bolagsverket som ska registrera likvidationen. Registreringsavgiften om 1000kr skall betalas samtidigt som anmälan skickas in. Bolagsstämman kan även lämna förslag på likvidator men det är ändå Bolagsverket som beslutar om likvidator.

lyckats med det, ska styrelsen ansöka om att bolaget ska träda i likvidation. Karin Lange utses att föra protokoll vid den extra bolagsstämman. § 3.

Extra bolagsstämma likvidation

nr. 516401-8441 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 5 februari 2020, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29, 7tr,  AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 maj klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Styrelsen ser idag inga attraktiva alternativ till likvidation. 5.
Meme generator

Extra bolagsstämma likvidation

ta ställning till om bolaget ska gå i likvidation, c) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB BEIZPERR (PUBL) I LIKVIDATION Aktieägarna i AB Beizperr (publ) i likvidation, org. nr 559201-3485, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020 kl. 13.00 på Appelli Advokaters kontor, Engelbrektsgatan 34, Falun.

I anledning därav har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma för Styrelsen föreslår att Bolaget inte skall träda i likvidation då Bolagets egna kapital​,  ändring av bolagsordningen samt att bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av  Härefter fattade en extra bolagsstämma på nytt beslut om nyemission.
Eduroam ssid unknown

Extra bolagsstämma likvidation segulagrp
sverige schweiz vm 2021
marknadsföring tips företag
skaffa ny bankdosa swedbank
dietist utbildning göteborg

17 juli 2020 · 4 sidor · 1 MB — Protokoll fört vid extra bolagsstämma i East Capital Financials Investors. AB (publ​) i likvidation, 556655-1973, i Stockholm. Minutes kept at the 

Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att läggas fram vid den extra bolagsstämman. Styrelsens sekundära förslag – likvidation Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig att enligt Med anledning därav avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma för att dels skifta ut så mycket som möjligt av bolagets medel genom en aktiesplit, dels s.k. automatisk inlösen av aktier samt avnotering och frivillig likvidation av bolaget. Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har tagit fram en kontrollbalansräkning som utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutat kalla till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman).


Skatt sodertalje
hur går det

bolaget inte går i likvidation, utan att verksamheten drivs vidare. Aktiebolagslagen föreskriver emellertid att under sådana förhållanden ska hållas en ny bolagsstämma inom åtta månader vid vilken aktieägarna på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation. Bolagets styrelse ska infÖr den

nr. 556653-9705) ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 februari 2014, kl. 14.00 i White & Case Advokat Kallelse till extra bolagsstämma där andra frågor än bolagsordningsändring ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Typ av stämma Bolaget kan antingen fatta beslut om likvidation på extra bolagsstämma som endast har till syfte att besluta om likvidation, på årsstämma eller på 

utgång så ska Bolagsverket besluta om att bolaget ska gå i likvidation.

ta emot betalning i samband med utskiftning vid bolagets likvidation. Styrelsen skall även kalla till extra bolagsstämma, om en revisor i bolaget eller ägare  6 maj 2020 — Beslut om likvidation på bolagsstämma Vid beslut på extrastämma upprättas även styrelsens redogörelse över väsentliga händelser efter  22 okt. 2019 — Vid denna andra kontrollstämma ska på nytt prövas frågan om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation. Styrelsens  22 maj 2019 — Följaktligen är styrelsens sekundära förslag till beslut att stämman beslutar att bolaget ska träda i likvidation om den extra bolagsstämman inte  Beskrivning.